Skip to Content

Pulmonyo sa mga Bata

Ang pulmonya ay isang termino na nangangahulugang impeksiyon sa baga. Ito ay maaaring sanhi ng impeksiyon ng mikrobiyo, kabilang ang bakterya, mga virus, at mga parasito. Bagaman karamihan sa mga bata ay kayang magpagaling sa bahay nang may paggamot mula sa kanilang doktor, ang pulmonya ay maaaring maging malubha at mangailangan na maospital. Ang hindi nagamot na pulmonya ay magdudulot ng malubhang pagkakaramdaman at maging ng pagkamatay. Kaya mahalaga na ang batang may pulmonya ay kumuha ng paggamot.

Itanong sa iyong doktor kung kailangan ng iyong anak ng iniksiyon sa trangkaso o bakuna laban sa pneumococcal pulmonya.

Mga Sintomas ng Pulmonya

Batang babaeng nakaupo sa kama, umuubo.

Ang pulmonya ay sanhi ng impeksiyon na kumakalat sa mga baga. Ang bata ay madalas na nagsisimula sa sintomas ng sipon o sakit sa lalamunan. Ang mga sintomas ay lumalala habang nagiging pulmonya. Ang mga sintomas ay lubhang malawak, subalit madalas na kabilang ang:

 • Lagnat, panginginig

 • Pag-ubo (tuyo o nagkakaroon ng makapal na plema)

 • Paghuni o mabilis na paghinga

 • Pananakit ng dibdib

 • Pagkapagod

 • Pananakit ng kalamnan

 • Pananakit ng ulo

Sinumang bata na may sipon o sintomas ng trangkaso na parang hindi gumagaling ay dapat suriin ng doktor.

Paggamot sa Pulmonya

 • Bacterial na pulmonya: Kung ang sanhi ng impeksiyon ay bacterya, irereseta ang antibiotics. Ang iyong anak ay dapat bumuti ang pakiramdam sa loob ng 24–48 oras pagsimula ng medikasyong ito. Mahalaga na matapos ng bata ang LAHAT ng antibiotic na medikasyon, kahit pa bumuti na ang pakiramdam niya.

 • Viral na pulmonya: Ang antibiotics ay hindi makakatulong sa viral na pulmonya. Ang impeksiyong ito ay kusang mawawala. Upang tulungang guminhawa ang pakiramdam ng iyong anak, maaaring imungkahi ng iyong doktor ang medikasyon para sa mga sintomas ng bata.

Sundin ang anumang tagubilin ng iyong doktor upang gamutin ang karamdaman ng iyong anak. Ang isang malubhang bata ay malamang na maospital nang maikling panahon. Sa ospital, ang bata ay pagiginhawahin at bibigyan ng fluid at oksiheno.

Pagtulong sa Iyong Anak na Gumaling

Kung sa pakiwari ng iyong doktor ay ligtas na gamutin ang bata sa tahanan, gawin ang mga sumusunod upang guminhawa siya at gumaling agad:

 • Panatilihing tahimik ang bata at tiyakin na siya ay lubos na makakapagpahinga.

 • Pakaiinin ang iyong anak ng maraming malinaw, maligamgam na fluid, tulad ng tubig o apple juice.

 • Upang mapanatiling malinis ang ilong ng sanggol, gumamit ng paghigop na rubber bulb upang tanggalin ang anumang uhog (malagkit na fluid).

 • Bahagyang itaas ang ulo ng iyong anak gamit ang unan upang mas mabilis siyang makahinga.

 • Huwag tulutan ang sinuman na manigarilyo sa loob ng bahay.

 • Gamutin ang lagnat at pagkirot at pananakit gamit ang pambatang acetaminophen. HUWAG bigyan ng aspirin ang bata.

 • Huwag gumamit ng gamot sa ubo maliban kung irekomenda ito ng iyong doktor.

Pagpigil sa Pagkalat ng Impeksiyon

 • Madalas maghugas ng iyong mga kamay gamit ang maligamgam na tubig at sabon, lalo na bago at pagkatapos asikasuhin ang iyong anak na may sakit.

 • Limitahan ang pagdikit ng may sakit na bata sa ibang mga bata.

 • Huwag tulutan ang sinuman na manigarilyo sa paligid ng batang may sakit.

Kailan Dapat Tumawag sa Doktor

Tawagan agad ang iyong doktor kung ang iyong anak ay may senyales ng pagkabalisa, kabilang ang:

 • Malupit, paulit-ulit, o paghuni na pag-ubo.

 • Kahirapan sa paghinga.

 • Matinding pananakit ng ulo.

 • Lagnat na higit sa 102°F.